close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

   

  Ambasada RP w Dakarze przyjmuje i rozpatruje wnioski wizowe od 01 kwietnia 2018 roku.

   

  Ambasada RP w Dakarze jest właściwa do rozpatrywania wniosków wizowych obywateli i rezydentów następujących państw: Senegalu, Burkina Faso, Mali, Gambii, Gwinei-Bissau, Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Zielonego Przylądka. 

   

  UWAGA! Wnioski wizowe przyjmowane są w biurze wizowym Ambasady RP w Dakarze, adres:

  133, 4 piętro, budynek « ALYAMA », Avenue Lamine Guèye x Rue Jules Ferry, Dakar,

  wyłącznie po umówieniu spotkania przez stronę: www.e-konsulat.gov.pl
   

  • Uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Dakarze:


  1. Nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu;

  2. Nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji aplikacji wizowych;

  3. Nie odbiera wniosków wizowych drogą mailową;

  4. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

  5. UWAGA!! Ambasada RP w DAKARZE nie współpracuje z żadnymi „biurami pośredniczącymi” w procedurze wizowej, pośrednikami, ani biurami podróży.

   

   

  O wydanie wizy może ubiegać się każda osoba zamierzająca odbyć tranzyt przez terytorium RP lub przebywać na terytorium RP w przypadku istnienia obowiązku wizowego.

  Organami uprawniającymi do wydawania wiz są:
  - konsul (poza granicami kraju),
  - wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
  - komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej (tylko w wyjątkowych przypadkach).

  Obowiązują następujące kategorie wiz:
  - wiza Schengen (pobyt na terenie strefy Schengen do 90 dni), w tym:

  * wiza jednolita C - ważna na terytorium wszystkich Państw Członkowskich UE

  * wiza tranzytowa lotniskowa A

  * wiza o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  oraz
  - wiza krajowa D (pobyt powyżej 90 dni)

   

   

  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW


  1. Wniosek o wizę należy złożyć nie wcześniej, niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty.
  2. Osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek osobiście; od 11 października 2011 r. pobierane są odciski palców od osób powyżej 12 roku życia.
  3. W przypadku, gdy dokument podróży wystawiony jest na kilka osób (np. matka i dziecko), każda z nich wypełnia oddzielny wniosek wizowy, uiszcza oddzielną opłatę wizową i w przypadku przyznania wiz, każda z tych osób otrzymuje oddzielną naklejkę wizową.
  4. Wniosek dla nieletnich składa i podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską.
  5. Jeżeli nieletni nie podróżuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi - obowiązkowa jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona na piśmie.
  6. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl

  7. Spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego wyznaczane jest za pośrednictwem systemu internetowego e-konsulat (więcej w zakładce „spotkanie wizowe”). Aplikujący wybiera termin spotkania, wypełnia wniosek on-line, a następnie drukuje 4 strony (trzy strony formularza i dodatkową stronę, na której potwierdzona jest data i godzina spotkania). Wydrukowany formularz należy podpisać w 2 miejscach – w rubryce 37 oraz na końcu formularza.
  8. Złożenie wniosku z wraz z kompletem dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania wizy. Posiadanie wizy stanowi tylko jeden z warunków wjazdu na teren RP/do strefy Schengen. Ostateczna decyzja poza granicami RP należy do konsula, na granicy - do Straży Granicznej.
  9. Cel wjazdu i pobytu cudzoziemca musi być zgodny z deklarowanym.
  10. Dokumenty dołączone do wniosku nie są zwracane aplikującym. Nie dotyczy to tych dokumentów, których oryginały nie mogą być wydane po raz kolejny (np. świadectwa, dyplomy, umowy najmu lokali), w takich przypadkach osoby składają dokumenty oryginalne wraz z ich kopią. Przyjmowane są wyłącznie dokumenty wystawione w języku polskim, francuskim, angielskim – w przypadku innych języków konieczne jest załączenie tłumaczenia. Wydrukowane z poczty mailowej skany czy kopie faksowe nie są akceptowane.
  11. Konsul w każdej chwili może zażądać przedstawienia innych, dodatkowych dokumentów. Procedura wizowa zaczyna się dopiero po złożeniu wszystkich dokumentów.
  12. Po sprawdzeniu dokumentów i pobraniu opłaty, konsul uznaje (lub nie) wniosek za dopuszczalny i przystępuje do dalszej analizy. Terminy rozpatrzenia wniosku wizowego (wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej) zaczynają biec od dnia uznania wniosku przez konsula za dopuszczalny, a nie od dnia złożenia wniosku wizowego w konsulacie.

  13. Po uznaniu wniosku za niedopuszczalny zwraca się niezwłocznie wniosek i wszystkie dokumenty, niszczy pobrane dane biometryczne, zwraca opłatę wizową i nie rozpatruje wniosku.

  14. Złożenie wniosku o wizę krajową (D) potwierdzane jest w dokumencie podróży właściwą pieczątką służb konsularnych Ambasady określającą datę złożenia wniosku i rodzaj wizy.
  15. Wizę wydaje się na jeden, dwa lub więcej wjazdów. Okres ważności wizy Schengen nie może być dłuższy niż 5 lat, a wizy krajowej – niż 1 rok.

  16. Zgodnie z art. 5, ust. 2, akapit 2 Dyrektywy 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 w sprawie prawa obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, Państwa UE (w tym także i Polska) przyznają takim osobom wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz do Polski. Wizy takie są wydawane nieodpłatnie, tak szybko jak to jest możliwe, na podstawie procedury przyspieszonej.

   

   

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

  LISTA DOKUMENTÓW

  Dokumenty powinny jednoznacznie potwierdzać deklarowany cel wjazdu, zakwaterowanie, posiadanie środków na wjazd, pobyt i wyjazd oraz potwierdzać gotowość opuszczenia terytorium RP / Schengen po wygaśnięciu terminu ważności.

  UWAGA: Dokumenty przyjmowane są tylko w momencie ich składania w czasie spotkania wizowego. NIE PRZYJMUJEMY dokumentów dosyłanych faksem, mailem lub przynoszonych w ciągu kolejnych dni, ze zmienionymi datami rezerwacji hotelu czy przelotu (nie kompletujemy już złożonych dossier). Decyzja wizowa podejmowana jest na podstawie konsultacji, ew. rozmowy z konsulem oraz na podstawie dokumentów złożonych w dniu wizyty w konsulacie.

  Dokumenty uzupełniające w późniejszym można dostarczyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą konsula RP w Dakarze.

  Po odbiór wizy lub decyzji odmownej należy zgłaszać się osobiście (termin odbioru decyzji jest wskazywany w czasie spotkania wizowego). Złożone dokumenty nie są zwracane aplikującym (patrz p. 10).

    

  OPŁATY


  Opłata dla wszystkich wiz : 39.300,-CFA.

  Dzieci w wieku od 6 do 12 lat : opłata 22.925,-CFA

  Opłatę pobiera się w momencie składania wniosku wizowego. W Ambasadzie RP w Dakarze opłat dokonuje się tylko w gotówce i w walucie miejscowej, tj. we frankach zachodnioafrykańskich (CFA) - patrz: opłaty konsularne.
  W przypadku wycofania wniosku przez aplikującego lub wydania decyzji odmownej przez konsula, zwrot opłaty wizowej nie przysługuje.

  Zwrot opłaty wizowej jest możliwy tylko, gdy wniosek został nieprawidłowo przyjęty przez konsula, to znaczy jeśli konsul przyjął wniosek wizowy wbrew regułom dopuszczalności.

   

  ZWOLNIENIA Z OPŁAT WIZOWYCH

   

  Z urzędu wizy bezpłatne otrzymują:
  1. dzieci, które w momencie składania wniosku wizowego nie ukończyły 6 roku życia
  2. członkowie rodziny obywatela UE w rozumieniu art. 2 pkt 4 i w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin

  3. małżonkowie obywatela polskiego i obywatela UE

  4. małżonkowie obywatela polskiego i obywatela UE składający wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego (w przypadku otrzymania odmowy)

  5. osoby uprawnione do posiadania wiz dyplomatycznych i służbowych

  UWAGA: nie pobiera się opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy oraz opłaty za ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego od małżonka obywatela RP oraz małoletniego bezpośredniego zstępnego obywatela RP lub małoletniego bezpośredniego zstępnego małżonka obywatela RP, jeśli pozostaje on na utrzymaniu obywatela RP lub małżonka obywatela RP, a także od bezpośredniego wstępnego obywatela RP lub bezpośredniego wstępnego małżonka obywatela RP, jeśli wstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP lub małżonka obywatela RP

   

  Na wniosek strony konsul może w wyjątkowych przypadkach udzielić ulgi w opłacie; ulgi w wysokości 25%, 50% lub 75% opłaty udziela się biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności uzasadniające wniosek oraz słuszny interes strony.

  Kierując się kurtuazją konsul może udzielić ulgi lub zwolnić z opłaty funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego, osobistości życia polonijnego, szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

  W indywidualnych przypadkach konsul może udzielić ulgi lub zwolnić z opłaty osoby propagujące interesy kulturalne, gospodarcze, naukowe, sportowe lub inne dziedziny ważne z punktu widzenia interesu publicznego lub gdy przemawiają za tam względy humanitarne.
   

   

  TERMINY

   

  Wnioski wizowe są rozpatrywane w terminie 15 dni, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku wizowego. Decyzja dotycząca czasu trwania rozpatrzenia wniosku wizowego jest każdorazowo podejmowana przez Konsula w zależności od rodzaju wizy, o jaką ubiega się osoba wnioskująca, jej obywatelstwa, dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz liczby osób ubiegających się o wizy w danym okresie. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach czas rozpatrywania sprawy może zostać wydłużony do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  Ambasada nie może przyspieszyć procedury wizowej. Obowiązek złożenia wniosku wizowego w terminie umożliwiającym uzyskanie wizy przed zaplanowaną podróżą spoczywa po stronie wnioskodawcy. Ambasada zaleca złożenie wniosku wizowego na co najmniej trzy tygodnie przed datą planowanej podróży.

  Decyzje w sprawie wiz w celu podjęcia studiów wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

   


  ODBIÓR DECYZJI

   

  Po odbiór wizy lub decyzji odmownej należy zgłaszać się osobiście (termin odbioru decyzji jest wskazywany w czasie spotkania wizowego). Informacje o podjętych decyzjach w sprawach wizowych nie są udzielane telefonicznie, ani mailowo.

   

  ODMOWA


  Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy, obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie.
  Od odmownej decyzji przysługuje prawo odwołania, w ciągu 14 dni od odbioru decyzji.

   

  ODWOŁANIE OD DECYZJI ODMOWNEJ

   

  Od dnia 05 kwietnia 2011 każdej osobie, która otrzymała odmowę przyznania wizy, przysługuje prawo do odwołania od decyzji o odmowie wydania / o unieważnieniu / o cofnięciu wizy zgodnie z przepisami prawa krajowego. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone przeciwko państwu członkowskiemu, zgodnie z prawem krajowym tego państwa. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ wydający decyzję. Wniosek składa się osobiście w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania / o unieważnieniu / o cofnięciu wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał (w przypadku Senegalu – do konsula RP w Dakarze). Opłata za wniesienie odwołania od decyzji - w Taryfie Opłat Konsularnych oraz powyżej w dziale: „zwolnienia z opłat wizowych”.

  Aby umówić spotkanie w celu złożenia odwołania od odmownej decyzji wizowej, prosimy o kontakt mailowy na adres: dakar.amb.wk@msz.gov.pl.

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wizowej w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W ciągu 7 dni jest także rozpatrywany wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub krajowej.

   

  Podstawa prawna (odmowa wydania wizy Schengen lub krajowej): art. 75 pkt 1 oraz art. 76 pkt 1 ust. 1 z dnia 30 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1650).

  Podstawa prawna (unieważnienie lub cofnięcie wizy Schengen lub krajowej) art. 93 pkt 1 ust.1 (Dz.U.2013 nr 0, poz. 1650).

   

   

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  •  UPROSZCZONA PROCEDURA

   Procedura dotyczy tylko cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

    

   Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

    

  • Członkami rodziny obywatela UE są:

             •       współmałżonek,

   •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

   •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

    

        W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

    

   •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

   •       ważny paszport,

   •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

   •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

    

        Odmowa wydania wizy

    

   Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

       Podstawy prawne:

    

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

    


   [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: