close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA POMOC

 •  

  Polska angażuje się we współpracę rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. Jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska podjęła szereg zobowiązań politycznych, celem zwiększenia aktywności na arenie międzynarodowej na rzecz redukcji ubóstwa.

   

  Nasze zaangażowanie wynika także z solidarności międzynarodowej. Świat zmierzający w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, przestrzegania praw człowieka, dobrego rządzenia, dbałości o środowisko i zrównoważony rozwój to świat bezpieczniejszy, stabilniejszy, bardziej przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców.

   

  Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc realizowana jest również we współpracy z polskimi przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi.

   

  Polska współpraca rozwojowa (polska pomoc) to całokształt koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP działań adresowanych do krajów rozwijających się i ich społeczeństw, których nadrzędnym celem jest tworzenie warunków dla ich zrównoważonego rozwoju.

   

  Cel ten osiągany jest poprzez wdrażanie pomocy rozwojowej polegającej na:

   

  • Promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka,
  • Wzmacnianiu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia oraz podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

   

  Oprócz pomocy rozwojowej Polska aktywnie włącza się w zapewnienie pomocy humanitarnej, tj. opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka. Polska podejmuje również inicjatywy edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych wśród własnych obywateli.

   

   

  Jak uzyskać więcej informacji?

   

  Szczegółowe informacje na temat działań Polski w ramach współpracy rozwojowej znajdują się na stronie internetowej http://www.polskapomoc.gov.pl oraz w rocznych raportach dostępnych pod adresem  http://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html.